تاملات اجتماعي
حامد بخشي
تاملات اجتماعي
روي خط اخبار
چهارشنبه‌سوری به دلیل ممنوعیت‌ها حالت زیرزمینی پیدا کرد

یک جامعه‌شناس گفت: به دلیل ممنوعیت‌هایی که در سال‌های گذشته نسبت مراسم چهارشنبه‌سوری وجود داشت این مراسم از شکل آیینی خارج و حالت زیرزمینی پیدا کرد.

( 905 بازدید)

خطر فروپاشی اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه
ک جامعه‌شناس با توجه به مسائل اجتماعی به وجود آمده در ماه‌های اخیر، نسبت به خطر فروپاشی اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه هشدار داد. دکتر حامد بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا- منطقه خراسان، اظهار کرد: مسائل اجتماعی به وجود آمده در ماه‌های اخیر نشانه‌های هشداردهنده‌ای از به وجود آمدن شکاف‌های اجتماعی و کشمکش‌های میان سنخ‌های اجتماعی مختلف است که تهدید بزرگی برای جامعه به شمار می‌رود و در صورت تداوم می‌تواند به فروپاشی اجتماعی جامعه منجر شود. ( 1408 بازدید)

مدیریت واحد گردشگری وظیفه میراث فرهنگی است
پژوهشگر گروه اجتماعی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی گفت: در حوزه مدیریت واحد اقامتی کم‌کاری وجود دارد، گاهی اوقات به دلیل فعالیت چند سازمان تداخل سازمانی به وجود می‌آید، اما اکنون مجموع مراکز اقامتی رها شدند و در عمل کسی وجود ندارد که بخواهد تداخلی شکل بگیرد. ( 1270 بازدید)

یک جامعه‌شناس مطرح کرد: متاهلان، بیشترین مخاطبان سایت‌ها و دفاتر همسریابی ایرانی
یک جامعه‌شناس گفت: متاهلان، بیشترین مخاطبان سایت‌ها و دفاتر همسریابی در ایران هستند. دکتر حامد بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه برخی از دفاتر همسریابی در قالب دنیای مجازی و از طریق وب‌سایت فعالیت دارند، عنوان کرد: تفاوتی که میان سایت‌های دوست‌یابی در کشورهای خارج و سایت‌های ایران مشاهده می‌شود نوع مخاطبان آن است زیرا بیشتر مخاطبان آن‌ها در ایران افراد متاهل هستند در صورتی که بیشتر مخاطبان سایت‌های دوست‌یابی در کشورهای خارجی را مجردان تشکیل می‌دهند. ( 1281 بازدید)

پژوهش نهادی نیازمند استمرار و تدوام است
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی با تاکید بر لزوم حفظ استمرار در پژوهش تاکید کرد: پژوهش نهادی نیازمند استمرار و تدوام است. دکتر حامد بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، با اشاره به اینکه تاریخچه پژوهش به عمر بشر بازمی‌گردد، اظهار کرد: انسان‌ها به منظور افزایش سازگاری با محیط، نیاز به دانشی دارند که به آن‌ها در این راستا کمک کند. برای این منظور، در جریان توسعه تقسیم کار، افرادی متولی انجام پژوهش، به معنا تمرکز بر یافتن راه حل‌هایی برای تقویت سازگاری با محیط شدند. بدین ترتیب، حوزه پژوهش به وجود آمد. ( 1378 بازدید)

كارگاه ها و سخنراني ها
معرفي من

حامد بخشي دكتراي جامعه شناسي اقتصادي و توسعه از دانشگاه فردوسي و عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي مشهد است. موضوعات تحقيقاتي مورد علاقه او به لحاظ روش شناختي، مطالعات اسنادي به ويژه تحليل محتواي رسانه ها و به لحاظ نظري، جامعه شناسي فرهنگي است. در حال حاضر در برخي دانشگاه هاي شهر مشهد مشغول به تدريس است.


بررسي ميزان استفاده دانش آموزان از مواد خوراكي موجود در فروشگاههاي مدارس و راهكارهايي براي استفاده از مواد خوراكي مفيد و سالم

مشخصات طرح

مجری:  سيمين فروغ‌زاده کارفرما: كارشناسي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي
حوزه تخصصی:  تاریخ اختتام: 
نوع طرح: کاربردی محل اجرای طرح: گروه پژوهشي علوم اجتماعي، معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي مشهد


خلاصه طرح

در اين تحقيق ميزان استفاده دانش‌آموزان از مواد خوراكي موجود در فروشگاههاي مدارس و چگونگي کم و کيف مصرف مواد خوراکي در مدرسه مورد مطالعه قرار گرفته است و در جستجوي پاسخ علمي به اين سوالات بوده است :
1. ميزان استفاده دانش آموزان از مواد خوراکي موجود در فروشگاه مدرسه چقدر است؟
2.کم و کيف مصرف مواد خوراکي توسط دانش آموزان در مدرسه چگونه است؟
3 با ارائه چه راهكارهايي مي توان به وضعيت مطلوبي در فروشگاههاي موادخوراكي موجود در مدارس براي استفاده از مواد غذايي مفيد و سالم براي دانش اموزان دست يافت؟
پژوهش حاضر يك تحقيق پيمايشي است که واحد تحليل آن فرد است و از ابزار پرسشنامه پس از تامين روايي محتوي و بيروني و همچنين پايايي ، به عنوان ابزار اصلي جمع آوري داده ها استفاده شده است.
جامعه آماري اين تحقيق كليه دانش آموزان پايه آخر مقاطع سه گانه در سه شهر استان خراسان شمالي (شهرهاي بجنورد / اسفراين / شيروان) بوده است که به شيوه خوشه‌اي چند مرحله‌اي و با استفاده از فرمول نمونه‌گيري طبقه‌اي با تخصيص متناسب، تعداد 490 دانش اموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. که با در نظر داشتن جمعيت آماري در هر يك از مقاطع سه گانه تحصيلي(دبستان، راهنمايي و دبيرستانهاي دوره هاي روزانه) برحسب جنسيت و شهر محل سكونت تخصيص داده شدند و درنهايت تعداد دانش آموزان تعيين شده در هر طبقه به شيوه تصادفي انتخاب شدند
نتايج بدست آمده نشان مي دهد، نيمي از دانش آموزان (54 درصد) در مدت حضور روزانه در مدرسه، تنها يک بار به بوفه مدرسه مراجعه مي کنند و خوراکي مي خرندو نزديک به 20 درصد نيز هرگز از بوفه خريدي نداشته اند.
در ميان گروهي که از بوفه خريد دارند ، اکثريت قريب به اتفاق دانش آموزان (8/56 درصد) در حد متوسطي از خوراکيهاي موجود در مدرسه خريد مي کنند. از طرف ديگر نسبت دانش آموزاني كه به ميزان اندكي از بوفه خريد مي كنند (31.5 درصد) حدودا سه برابر دانش آموزاني است كه به ميزان زيادي از بوفه خريد مي كنند (11.7 درصد). در زمينه نوع مواد خوراکي خريداري شده نيز اين نتيجه بدست آمد که اکثريت دانش اموزان(30/75 درصد) از بوفه مدرسه کيک مي خرند. پس از ان خريد آب ميوه در بين دانش اموزان (26/33 ) در اولويت دوم قرار گرفته است ودرنهايت 24/22 درصد دانش آموزان اظهار داشته اند که از بوفه مدرسه بيسکويت مي خرند. به اين ترتيب اکثريت دانش آموزان(1/57 درصد) از فروشگاه مدرسه صرفا مواد خوراکي مجاز مي خرند.در مقابل دانش آموزاني که صرفا مواد خوراکي غير مجاز از فروشگاه مدرسه مي خرند 4/10 درصدکل دانش آموزان را تشکيل مي دهند. اين اطلاعات بيانگر آن است که 3/16 درصد از دانش آموزان نيز به نسبت مساوي موادمجاز و غيرمجاز از فروشگاه مدرسه مي خرند. نيمي از دانش آموزان (8/50 درصد)خوراکيهايي را که در مدرسه مي خورند، به طور مشترک هم از خانه مي آورند و هم از فروشگاه مدرسه مي خرند. همچنين نتايج نشان مي دهد که 5/26 درصد دانش آموزان فقط از خانه خوراکي مي آورند و 3/19 درصد نيز فقط از بوفه مدرسه خريد مي کنند اکثريت دانش آموزان (52 درصد) دليل اصلي خريد خوراکي از بوفه مدرسه را در مدت حضور روزانه در مدرسه، رفع گرسنگي اعلام کرده اند. دانش‌آموزان دبيرستاني (8/33 درصد) بيشتر از ساير مقاطع و پسرها (28 درصد ) به ميزان زيادي بيشتر از دختر ها ( 2/8 درصد) براي تهيه خوارکي به بوفه مدرسه مراجعه مي‌کنند. نتايج بيانگر اين واقعيت است که دانش آموزان عليرغم تفاوت در ميزان پول تو جيبي، به ميزان مشابهي از بوفه ، مواد خوراکي مي خرندو از اين زاويه با يکديگر تفاوتي ندارند.و اکثريت (32 درصد) درآخرين بار که از بوفه ، خوراکي خريده‌اند، بين 100 تا 150 تومان پرداخت کرده اند و از اين حيث بين دختران و پسران نيز تفاوتي وجود ندارد.خريد از بوفه مدرسه در ميان ان دسته از دانش آموزاني (62 درصد)که والدينشان خريد از بوفه مدرسه را ترجيح مي دهندو همچنين در بين دانش آموزاني كه دوستانشان موافق خريد خوراكي از بوفه مدرسه هستند (5/63 درصد)،ميزان استفاده از خوراكي هاي موجود در بوفه مدرسه بيشتر است. علاوه بر آن در بين دانش آموزاني كه معلم هايشان مخالف خريد خوراكي از بوفه مدرسه هستند (4/48 درصد)، ميزان استفاده كمتر از ساير دانش اموزان است
علاوه بر سنجش ميزان استفاده از مواد خوراکي موجود دربوفه هاي مدارس، کم و کيف مصرف خوراکي نيز در ارتباط با متغيرهاي ديگر قرار گرفت که با استناد به نتايج بدست آمده راهکاهاي اجرايي مناسب ارائه گرديد.
       بازدید: 1733مرتبه
جستجو در سايت

ورود به سايت
 


 مشکل در ورود به سيستم؟
 کاربر جديد؟ !عضو شويد
بازديدكنندگان
بازديدكنندگان امروز: 405
بازديدكنندگان ديروز:696
مجموع بازديدها: 4441683
كاربران برخط
در حال حاضر 0 كاربر عضو برخط.

کاربر ميهمان خوش آمديد عضوشويد.