تاملات اجتماعي
حامد بخشي
تاملات اجتماعي
روي خط اخبار
چهارشنبه‌سوری به دلیل ممنوعیت‌ها حالت زیرزمینی پیدا کرد

یک جامعه‌شناس گفت: به دلیل ممنوعیت‌هایی که در سال‌های گذشته نسبت مراسم چهارشنبه‌سوری وجود داشت این مراسم از شکل آیینی خارج و حالت زیرزمینی پیدا کرد.

( 905 بازدید)

خطر فروپاشی اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه
ک جامعه‌شناس با توجه به مسائل اجتماعی به وجود آمده در ماه‌های اخیر، نسبت به خطر فروپاشی اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه هشدار داد. دکتر حامد بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا- منطقه خراسان، اظهار کرد: مسائل اجتماعی به وجود آمده در ماه‌های اخیر نشانه‌های هشداردهنده‌ای از به وجود آمدن شکاف‌های اجتماعی و کشمکش‌های میان سنخ‌های اجتماعی مختلف است که تهدید بزرگی برای جامعه به شمار می‌رود و در صورت تداوم می‌تواند به فروپاشی اجتماعی جامعه منجر شود. ( 1408 بازدید)

مدیریت واحد گردشگری وظیفه میراث فرهنگی است
پژوهشگر گروه اجتماعی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی گفت: در حوزه مدیریت واحد اقامتی کم‌کاری وجود دارد، گاهی اوقات به دلیل فعالیت چند سازمان تداخل سازمانی به وجود می‌آید، اما اکنون مجموع مراکز اقامتی رها شدند و در عمل کسی وجود ندارد که بخواهد تداخلی شکل بگیرد. ( 1270 بازدید)

یک جامعه‌شناس مطرح کرد: متاهلان، بیشترین مخاطبان سایت‌ها و دفاتر همسریابی ایرانی
یک جامعه‌شناس گفت: متاهلان، بیشترین مخاطبان سایت‌ها و دفاتر همسریابی در ایران هستند. دکتر حامد بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه برخی از دفاتر همسریابی در قالب دنیای مجازی و از طریق وب‌سایت فعالیت دارند، عنوان کرد: تفاوتی که میان سایت‌های دوست‌یابی در کشورهای خارج و سایت‌های ایران مشاهده می‌شود نوع مخاطبان آن است زیرا بیشتر مخاطبان آن‌ها در ایران افراد متاهل هستند در صورتی که بیشتر مخاطبان سایت‌های دوست‌یابی در کشورهای خارجی را مجردان تشکیل می‌دهند. ( 1281 بازدید)

پژوهش نهادی نیازمند استمرار و تدوام است
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی با تاکید بر لزوم حفظ استمرار در پژوهش تاکید کرد: پژوهش نهادی نیازمند استمرار و تدوام است. دکتر حامد بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، با اشاره به اینکه تاریخچه پژوهش به عمر بشر بازمی‌گردد، اظهار کرد: انسان‌ها به منظور افزایش سازگاری با محیط، نیاز به دانشی دارند که به آن‌ها در این راستا کمک کند. برای این منظور، در جریان توسعه تقسیم کار، افرادی متولی انجام پژوهش، به معنا تمرکز بر یافتن راه حل‌هایی برای تقویت سازگاری با محیط شدند. بدین ترتیب، حوزه پژوهش به وجود آمد. ( 1378 بازدید)

كارگاه ها و سخنراني ها
معرفي من

حامد بخشي دكتراي جامعه شناسي اقتصادي و توسعه از دانشگاه فردوسي و عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي مشهد است. موضوعات تحقيقاتي مورد علاقه او به لحاظ روش شناختي، مطالعات اسنادي به ويژه تحليل محتواي رسانه ها و به لحاظ نظري، جامعه شناسي فرهنگي است. در حال حاضر در برخي دانشگاه هاي شهر مشهد مشغول به تدريس است.


بررسي مقايسه‌اي ميزان دريافتي كاركنان ادارات مختلف (آموزش و پرورش و ساير سازمانها) و تأثير آن بر رضايت شغلي و بررسي تبعات آن

مشخصات طرح

مجری:  سيمين فروغ‌زاده کارفرما: كارشناسي تحقيقات آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان
حوزه تخصصی:  تاریخ اختتام: زمستان 1383
نوع طرح: کاربردی محل اجرای طرح: گروه پژوهشي علوم اجتماعي پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاددانشگاهي مشهد


خلاصه طرح

دراين پژوهش ميزان دريافتي كاركنان آموزش و پرورش باكارمندان ادارات مختلف در شهر زاهدان مورد مقايسه و بررسي قرار مي گيرد.وعلاوه بر آن تاثير ات حاصل از ميزان دريافتي بر رضايت شغلي كارمندان و همچنين آثار و تبعات حاصل از آن بخش ديگر از مطالعه حاضر است.
پرسش آغازين تحقيق عبارتست از : ميزان دريافتي كاركنان آموزش و پرورش در مقايسه با ساير كاركنان در سازمانهاي ديگر، تا چه اندازه بر رضايت شغلي آنها تأثير دارد و اين پديده چه آثار و تبعاتي را از خود بر جاي مي‌گذارد؟
پژوهش حاضر يك تحقيق پيمايشي است و ابزار اصلي گردآوري داده هاي اين تحقيق پرسشنامه بوده است كه داده هاي مربوط به آن از طريق انجام مصاحبه حضوري با كاركنان آموزش و پرورش و ساير سازمانها جمع آوري گرديده است .
با در نظر داشتن موضوع پژوهش كه ماهيت مقايسه اي دارد ، آموزش و پرورش به عنوان جامعه هدف مد نظر است و با ساير ادارات در سطح شهر زاهدان مقايسه مي‌شوند. اين ادارات عبارتند از : مخابرات، شهرداري ، راه و ترابري ، بهزيستي ، دانشگاه ، ارشاد و فرهنگ اسلامي .
در يك دسته بندي كلي ، چهار مورد اول از ادارات فوق با عنوان سازمانهاي اقتصادي و اجتماعي و دو مورد آخر با عنوان سازمانهاي فرهنگي طبقه بندي شدند و اين دو مجموعه با كارمندان آموزش و پرورش اعم از كادر آموزشي ( سه مقطع تحصيلي ) و اداري با در نظر گرفتن موضوع پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند .
به اين ترتيب كليه كارمندان سازمانهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در سطح شهر زاهدان و همچنين كليه كادر اداري و آموزشي ساز مان آموزش و پرورش در سطح شهر زاهدان جامعه آ ماري تحقيق را تشكيل مي دهند .
از بين كليه كارمندان شاغل در سازمانهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي 424 نفر از طريق نمونه‌گيري خوشه‌اي دو مرحله‌اي و از بين كارمندان اداري و اموزشي ( سه مقطع دبستان ، راهنمائي و دبيرستان ) سازمان اموزش و پرورش 406 نفراز طريق روش نمونه‌گيري طبقه‌اي با تخصيص متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند .
اطلاعات جمع آوري شده بوسيله نرم افزار رايانهspss و با استفاده از آمارهاي توصيفي واستنباطي پردازش و تجزيه و تحليل ‌شد.
نتايج مطالعه نشان داد كه ميزان نارضايتي از ابعاد پنجگانه رضايت شغلي ، يعني : نوع كار ، همكاران ، وضعيت ارتقاء در محل كار، پرداختها و سرپر ست ، در ميان كارمندان شاغل در آموزش و پرورش ( اعم از كادر اداري و اموزشي ) بيشتر از كارمندان سازمانهاي ديگر است . با اين تفسير كه كارمندان آموزش وپرورش در مقايسه با كارمندان شاغل در سازمانهاي ديگر نسبت به شغل خود نارضايتي بيشتري دارند.
علاوه بر ان بيشترين ميزان رضايت از نوع كار ، پرداختها ، وضعيت ارتقاء در ميان كارمندان شاغل در سازمانهاي اقتصادي و اجتماعي مي با شد
همچنين بيشترين ميزان رضايت از همكاران و سر پرست در ميان كارمندان شاغل در سازمانهاي فرهنگي است.
علاوه بر ان ارتباط روشني ميان پرداختهاي غير مستقيم ، رضايت شغلي و تعهد سازماني پديدار گرديد . ازاينرو پيشنهاد مي گردد پرداختهاي غير مستقيم سازمان افزايش يابد . در اين تحقيق پرداختهاي غير مستقيم شامل امكانات رفاهي ، مزاياي بيمه و دريافت وام هاي مختلف از محل كار مي با شد .
به اين ترتيب با افزايش پرداختهاي غير مستقيم مي توان شاهد افزايش رضايت شغلي كارمندان بود و از طرف ديگر با افزايش رضايت شغلي مي توان تعهد سازماني بالايي را در ميان كارمندان مشاهده نمود.
در اين تحقيق مشخص گرديد كه كارمندان آموزش و پرورش حتي نوع كار خود را كه ركن اصلي يك شغل است ، آنطور كه انتظار مي رود مطلوب تلقي نمي كنند
از اينرو تصميم گيرندگان در سازمان آموزش و پرورش مي با يست براي تغيير نگرش كاركنان سازمان نسبت به شغلي كه به آنها محول شده است ، تدابيري بيانديشد تا شاهد رشد و پويايي باشند.
       بازدید: 2548مرتبه
جستجو در سايت

ورود به سايت
 


 مشکل در ورود به سيستم؟
 کاربر جديد؟ !عضو شويد
بازديدكنندگان
بازديدكنندگان امروز: 402
بازديدكنندگان ديروز:696
مجموع بازديدها: 4441680
كاربران برخط
در حال حاضر 0 كاربر عضو برخط.

کاربر ميهمان خوش آمديد عضوشويد.