عصر محتوای شرق:فیلم شخصیت- فیلم موقعیت

عصر محتوای شرق


فیلم شخصیت- فیلم موقعیت

اما سنتز حاصله تحت تاثیر اینکه کدام عامل(تز یا آنتی تز) قوت بیشتری داشته باشد، رنگ و بوی هر یک از این دو را می گیرد و در واقع یکی از این دو عامل در روایت چیره می شوند. از این دیدگاه می توان فیلم های سینمایی را به دو دسته فیلم های شخصیت و فیلم های موقعیت تقسیم کرد. فیلم های شخصیت آنهایی هستند که حوادثی که در روایت پیش می آید منجر به واکنش هایی می شوند که عمدتا تحت تاثیر شخصیت قرار دارد. یعنی این شخصیت است که نقش اساسی را در شکل گیری رخدادهای بعدی و پیش برد روایت داستان دارد. ما در این فیلم ها با یک شخصیت سر و کار داریم و روایت فیلم مدیون ویژگی ها و خصلت های ذاتی و اکتسابی او است، به طوریکه اگر شخص دیگری با ویژگی های متفاوت جای قهرمان فیلم بود، روایت فیلم به گونه ای دیگر پیش می رفت. فیلم های قهرمان محور(منفی یا مثبت) از این دسته محسوب می شوند.
در مقابل فیلم های موقعیت محور قرار دارد که مشخصه اساسی آنها تاثیر و غلبه «موقعیت» و رخدادهای اولیه در پیشبرد روایت فیلم است. در این فیلم ها، نقش اصلی بر عهده موقعیت هایی است که افراد در آن قرار می گیرند و شخصیت بازیگران کمتر تعیین کننده رخدادهای بعدی و ادامه روایت فیلم است. در چنین فیلم هایی می توان گفت اگر افراد دیگری هم با خصوصیات متفاوت به جای قهرمان فیلم بودند، باز هم روایت به همین شکل به پیش می رفت.
هر یک از این دو دسته فیلم، کارکردها و تاثیرات متفاوتی بر مخاطبان دارند. فیلم های قهرمان محور افراد را به تلاش در جهت همگونی با قهرمان بر می انگیزند و در نتیجه بر تغییر ویژگی های فردی می توانند تاثیرگذار باشند. در مقابل، فیلم های موقعیت محور در مخاطب احساس همدلی را بر می انگیزند. فرد می پندارد که او هم اگر همین شرایط فیلم قرار می گرفت همان رفتارهایی را انجام می داد که قهرمانان فیلم انجام می دهند. لذا می توان تصور کرد که قرار گرفتن در یک شرایط خاص چه پیامدهایی را می تواند برای هر فردی داشته باشد. فیلم های موقعیت محور بیشتر واقع گرایانه اند و به جای تمرکز بر ایده آل سازی، شناخت فرد را از محیط خود و رخدادهایی که می تواند برای او به وجود آید، افزایش می دهد. در حالیکه فیلم های شخصیت محور «انگیزه» افراد برای تغییر را تقویت می کنند، فیلم های موقعیت محور موجب افزایش «توانمندی» افراد در مواجهه با مسایل می شوند.ارسال کننده: bakhshi       تاریخ: 24 شهريور 1390

آدرس خبر:   http://hbakhshi.com/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=2&pid=67