عصر محتوای شرق:منابع آزمون دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد

عصر محتوای شرق


منابع آزمون دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد

1. روش تحقیق:
1.1. بررسی انتقادی روش های تحقیق در علوم اجتماعی، تالیف حسین بهروان
1.2. روش های تحقیق در  علوم رفتاری، تالیف کرلینجر
1.3. روش تحقیق در عوم اجتماعی، تالیف دواس

2. نظریه های جامعه شناسی
2.1. سیر اندیشه در جامعه شناسی، ریمون آرون
2.2. نظریات جامعه شناسان قرن بیستم و مکاتب نوین جامعه شناسی، نظیر نوکارکردگرایی، نظریات بوردیو، الکساندر و ...
2.3. نظریه اجتماعی مدرن، ترجمه عباس مخبر

3. حوزه های جامعه شناسی
3.1. جامعه شناسی انقلاب
3.2. جامعه شناسی توسعه، تالیف دکتر ازکیا
3.3. جامعه شناسی انحرافات

4. آمار در علوم اجتماعی
4.1. آمار در علوم اجتماعی، نورمن آر. کورتز


ارسال کننده: bakhshi       تاریخ: 24 مرداد 1387

آدرس خبر:   http://hbakhshi.com/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=2&pid=20