عصر محتوای شرق:معرفی منابع برای آزمون کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

عصر محتوای شرق


معرفی منابع برای آزمون کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

1- نظریه های جامعه شناسی:
 • کوزر، لوئیس، «بزرگان اندیشه جامعه شناسی»، ترجمه محسن ثلاثی
 • ریتزر، جورج، «نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر»، ترجمه محسن ثلاثی
 • توسلی، غلامعباس، «نظریه های جامعه شناسی»، تهران، نشر سمت
 • آرون، ریمون، مراحل اساسی اندیشه جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام، انتشارات علمی و فرهنگی
2- روش های تحقیق در علوم اجتماعی:

 • رفیع پور، فرامرز، «کندوکاوها و پنداشته ها»، نشر انتشار
 • رفیع پور، فرامرز، «تکنیک های خاص تحقیق»، نشر انتشار
 • ببی، ارل، «روش های تحقیق در علوم اجتماعی»، نشر سمت
 • ساروخانی، باقر، «روش های تحقیق در علوم اجتماعی» ج1 و 2، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
3- آمار و ریاضی:
 • کورتز، نورمن آر.، «آمار در علوم اجتماعی»، نشر نی
 • منصورفر، کریم، «روش های آماری»، انتشارات دانشگاه تهران
 • ریاضیات سوم و چهارم دبیرستان رشته ریاضی- فیزیک
4- زبان عمومی و تخصصی:
 • برای فراگیری واژگان تخصصی علوم اجتماعی:
 • ضمیمه کتاب «زمینه جامعه شناسی» تالیف دکتر آریان پور
 • کتاب فرهنگ کوچک واژگان علوم اجتماعی، تالیف محمد قلی پور
 • همچنین ترجمه و مطالعه بخش هایی  از کتابهای مبانی به زبان انگلیسی مفید است.
ضرایب مواد درسی: نظریه ها، زبان، آمار هر یک ضریب 2 و روش تحقیق ضریب 4 دارد.


ارسال کننده: bakhshi       تاریخ: 14 مرداد 1389

آدرس خبر:   http://hbakhshi.com/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=2&pid=14