عصر محتوای شرق:چه هنگام در جامعه بیکاری پدید می آید؟

عصر محتوای شرق


چه هنگام در جامعه بیکاری پدید می آید؟

2. فقدان ارتباطات اجتماعی کافی: ممکن است در جامعه ای نقدینگی در دست مردم برای خرید کالاها و خدمات دیگر باشد، اما به دلیل فقدان ارتباطات کافی در جامعه، بیکاران از وجود چنین تقاضاهایی بی خبر می مانند. در صورتی هم که به تولید این خدمات/ کالاها بپردازند، باز به دلیل فقدان ارتباطات کافی، قادر به رساندن به دست متقاضیان آن کالا/ خدمت نیستند. در این جامعه، در واقع ظرفیت برای اشتغال وجود دارد، اما ضعف شبکه ارتباطی در حوزه اقتصاد مانع اشتغال بیکاران می شود.
3. فقدان آموزش/ مهارت: ممکن است در جامعه ای نقدینگی و شبکه ارتباطی نیز وجود داشته باشد، اما نیروی بیکار جامعه فاقد دانش و مهارت لازم برای پاسخگویی به تقاضای موجود در جامعه باشد.
4. وجود کالا/ خدمت به میزان کافی: ممکن است در جامعه ای مازاد و تقاضا وجود داشته باشد، اما این تقاضا توسط کالا/خدماتی بیرون از جامعه به نحو مطلوبی ارضا شود. به طوریکه اشتغال نیروی سربار بیکار بدان، نتواند آن کالا را با مطلوبیت کالای رقیب تولید کند. در این صورت، به دلیل قیمت پایین تر یا کیفیت بهتر، دارندگان مازاد ترجیح می دهند کالا را از بیرون جامعه تهیه کنند تا از درون.
برای رفع معضل بیکاری چه باید کرد؟
بسته به اینکه عامل بیکاری از کدامیک از حالات فوق باشد، راه حل آن نیز متفاوت خواهد بود. در حالت اول، فقدان مازاد موجب می شود بیکاران نتوانند به جز اشتغال به تولید مستقیم غذا، کار دیگری انجام دهند. به عبارتی، در صورت تولید کالاهای با کشسانی بیشتر، به دلیل اقتصاد معیشتی، تقاضایی برای آن وجود نخواهد داشت. راه حل اشتغال برای چنین جامعه ای، صادرات کالاهای، به شیوه یافتن تقاضا در بیرون از جامعه است. جوامع بیرونی ثروتمند می توانند نیازهای با کشسانی بالاتر خود را ارضا کنند و در صورت کشف این نیازها و تولید محصولاتی برای ارضای مطلوب آنها، می توان اشتغال ایجاد کرد. برای مثال، در روستاهای فقیر، می توان را عرضه کالاهای گردشگری بومگردی، نیاز/ تقاضای مردم ثروتمند شهری را ارضا کرد و اشتغال ایجاد نمود.
زمانی که بیکاری به دلیل فقدان ارتباطات در حوزه اقتصاد (شبکه توزیع و فروش، شبکه دریافت تقاضا) ایجاد شده است، مداخله در راستای سنجش تقاضا و ارضای آنها می‌تواند اشتغال ایجاد کند. هر چند معمولا فشار تقاضا در جوامع، بدون نیاز به مداخله های بیرونی، موجب شکل گیری عرضه کنندگان به میزان کافی می شود. با این حال، در مواقعی که پاسخگویی به تقاضا نیاز به مهارت و دانش قابل توجه دارد، کندی پاسخگویی جامعه به نیاز تقاضا، منجر به تامین آن از بیرون جامعه می گردد. زمانی که تقاضایی از بیرون جامعه تامین شد، جایگزینی آن توسط نیروهای درون جامعه دشوار تر می شود، مگر اینکه این نیروها بتوانند به دلیل مزیت حاصل از حضور در جامعه، نزدیکی مکانی و ... همان کیفیت را با هزینه کمتر برآورده سازند.
زمانی که بیکاری به دلیل واردات محصولات ایجاد شده است، تلاش برای تولید محصولات وارداتی با مطلوبیت بیشتر با استفاده از مزیت حضور در جامعه و نزدیکی مکانی به بازار آن محصول است. با این حال، در بسیاری موارد به عللی همچون صرفه در مقیاس (تولید در سطح وسیع که هزینه را پایین می آورد) ممکن است نیروهای تولیدی جامعه نتوانند با محصولات وارداتی رقابت کنند. در این صورت، راه حل مساله بیکاری، کارآفرینی به معنی خلق تقاضاهای جدید با ابتکار در تولید کالا/ خدمات و یا تولید کالاهای صادراتی با استفاده از مزیت رقابتی ویژه آن جامعه/ منطقه است.ارسال کننده: bakhshi       تاریخ: 10 دي 1396

آدرس خبر:   http://hbakhshi.com/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=2&pid=118