عصر محتوای شرق:ازدواج: پایان عشق، آغاز دوست داشتن

عصر محتوای شرق


ازدواج: پایان عشق، آغاز دوست داشتن

ما زن که پیش تر، از شور و اشتیاق مرد خرسند می شد، اکنون احساس می‌کند عاشق سابق اش دیگر آن علاقه و عشق پیشین را به او ندارد. دیگر برایش شعرهای عاشقانه نمی سراید، با هر بهانه ای، مدح و ثنایی را نثار او نمی کند. دزدکی او را نمی پاید.. برای هر لحظه دیدنش لحظه شماری نمی کند.

زن دوست دارد همان حال و هوای دوران عاشقی همچنان تداوم داشته باشد و او ملکه شهر عاشقی باشد. ولی آن دوران سپری شده و دوران وصال، به ناگزیر فاقد آن شور و حال عهد هجران است.
ازدواج را باید سرآغاز دوران جدیدی دانست که در آن عشق لامحاله تمام می شود، و دوست داشتن آغاز می شود. در دوست داشتن، دیگر فرمانروا و فرمانبری وجود ندارد، بلکه رابطه ای برابر در ابراز محبت و علاقه به دیگری است. دیگر از ناز معشوقی و نیاز عاشقی در آن خبری نیست. آن دوران عاشقی سرآمده و قرار است دیگر هر دو، زن و شوهر ، یکدیگر را در یک رابطه برابرانه دوست داشته باشند و به هم محبت کنند. دیگر یکی دریافت کننده محبت، و دیگری صرفا ابراز کننده آن نخواهد بود. هر دو باید برای گرم نگاه داشتن دوستی بین خود بکوشند تا با ابراز آن، دوستی خود را قوام و پایداری بخشند.

این آن جیزی است که اگر زن یامرد در زمان ازدواج به آن توجه نداشته باشند، ناآگاهنه انتظار رابطه ای را دارند که اساسا نمی‌تواند دیگر وجود داشته باشد و منجر به نارضایتی یا پندارهای ناروایی همچون تردید در عشق پیشین بین خود می شوند.
ارسال کننده: bakhshi       تاریخ: 3 مهر 1396

آدرس خبر:   http://hbakhshi.com/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=2&pid=113